Nacionalni dan davanja

P R O G R A M
KAMPANJE „NACIONALNI DAN DAVANJA 2019“

Na osnovu informacije Srpskog filantropskog foruma od 6. juna 2019. godine, kojom smo obavešteni da je prijava na konkurs za lokalne partnere Nacionalnog dana davanja 2019. godine produžen do 16. juna 2019. godine, odlučeno je da se Fondacija prijavi kao parner Nacionalnog dana davanja.
Promocija Nacionalnog dana davanja 2019. godine je polazila od rasta filantropskih davanja i razvoja filantropske infrastrukture u Srbiji, pri čemu je ovogodišnji 9.oktobar posvećen unapređenju uslova osnovnoškolskog obrazovanja sa akcentom na nabavci inovativnih nastavnih sredstava kojima se stvaraju uslovi za poboljšanje kvaliteta nastave i sticanje znanja u korak sa savremenom tehnologijom.
Fondacija je 15. juna 2019. godine podnela Prijavni formular za organizacije partnere
Nacionalnog davanja Srpskom filantropskom forumu, sa ciljem sprovođenja procesa u
interesu osnovnih škola, kroz edukativne procese za talentovane učenika, kroz
Gimnaziju.
Fondacija je 15. juna 2019. godine podnela Prijavni formular za organizacije partnere.
Prepoznata je od strane Srpskog filantropskog foruma i 25. juna 2019. godine potvrđena
kao jedan od tri partnera Nacionalnog dana davanja1, sa ciljem prikupljanja novčanih
sredstava za kupovinu interaktivne table, računara, štampača i prateće opreme za
opremanje kabineta Gimnazije – za potrebe procesa edukacije učenika osnovnih škola u
procesu prirema nadarenih učenika za polaganje prijemnog ispita za nova informatička
odeljenja i pozicioniranje procesa edukacije nadarenih učenika biologije i hemije.
1 Nacionalni dan davanja je ustanovljen povodom obeležavanja 9. oktobra – rođendana veliko inovatora
i filantropa Mihajla Pupina.
F o n d a c i j a
Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor

                                                                Cilj programa
Polaznu osnovu predstavlja podrška Fondaciji u prikupljanju sredstava za nabavku
opreme koja će biti u funkciji osnovnih škola, a projekat će se sprovoditi u periodu od 5.jula do 9. oktobra 2019. godine, u tri faze, i to:

         Faza obuke za prikupljanje sredstava:
U ovoj fazi Srpski filantropski forum je preuzeo na sebe obavezu obavljanja
poslova: dodeljivanja fondaciji zvanje i obeležje zvaničnog patnera Nacionalnog
dana davanja, obezbeđenje konsultantske podrške i komunikacione strategije,
održavanje fundraising i crowdfunding obuke, postavljanje kampanje na platformu za
grupno finansiranje neprofitnih kampanja, obezbeđivanje tehničke podrške u
pogledu štampanog materijala po dogovoru i korišćenje CiviCatalystCRM
platforme bez naknade.
1) Obaveza Fondacije je da aktivno učestvuje u sprovođenju napred
definisanih aktivnosti, kao i da se u dogovoru sa partnerom obavezuje da
upoznaje javnost o sadržaju, ciljevima i rezultatima realizacije projekta
u cilju potpune medijske i javne vidljivosti projekta.
Nosilac aktivnosti: Srpski filantropski forum, Trag fondacija i Catalyst.
Rok: 5. jul – 15. septembar 2019. godine.
2) Oblast podrške – konksultativna podrška, komunikaciona strategija,
pružanje fundraising i crowdfunding obuke, tehnička podrška, izrada
platforme društvene mreže i sajta Fondacijem, izrada promo filma.
Nosilac aktivnosti: Ispred Fondacije: dr Ladislav Fekete, dr Miroslav
Stojisavljević i Momčilo Miličević, Srpski filantropski forum u saradnji sa
sredstvima informisanja.
Rok: 5. jul – 15. septembar 2019. godine

          Faza prikupljanja sredstava
1) Dobra komunikacija je neophodan preduslov za efikasno sprovođenje
aktivnosti i stvaranje pozitivne organizacione kulture, radi dostizanja
dogovorenih ciljeva, razumevanja i podrške užeg i šireg okruženja,
korisnika i ciljnih grupa. Informisanje je u direktnoj vezi sa
komunikacijom internih i eksternih korisnika, te povećanje vidljivosti
Fondacije u zajednici.
Nosilac aktivnosti: Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor i Srpski
filantropski forum.
Rok: 5. jul – 15. oktobar 2019. godine.
2) Mapiranje potencijalnih donatora.
Nosilac aktivnosti: dr Ladislav Fekete, dr Dušan Lukić, volonteri saradnici.
Rok: 5. jul – 15. avgust 2019. godine.
3) Budžet projekta – 896.865,60 RSD
Nosilac aktivnosti: Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor i Srpski
filantropski forum.
Rok: 9. oktobar 2019. godine.
F o n d a c i j a
Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor

4) Prikupljanje sredstava od individualnih i korporativnih donatora u
lokalnoj zajednici.
Nosilac aktivnosti: Fondacija, profesori i učenici, u sadejstvu sa eksternim
volonterima.
Rok: 1. septembar – 9. oktobar 2019. godine.
5) Prezentovanje Nacionalno dana davanja 2019.
Nosilac aktivnosti: predstavnici Gradske vlasti, Fondacija Gimnazije „Veljko
Petrović“ Sombor, direktori osnovnih škola, učenici, potencijalni donatori.
Rok: 12. septembar 2019. u 11:00 sati.

                               Kvalitet realizacije i procena uspešnosti projekta

 1.          Praćenje realizacije projekta
  1) Definisanje konkretnih pokazatelja kojima se prati usklađenost
  definisanih o očekivanih rezultata projekta, koje obuhvata: periodične
  izveštaje o realizaciji projekta, dokumentacija o realizaciji projekta,
  monitoring i posete podrške, ocena zadovoljstva donatora i krajnih
  korisnika.
  Nosilac aktivnosti: Fondacija, profesori i učenici, u sadejstvu sa eksternim
  volonterima.
  Rok: 1. septembar – 9. oktobar 2019. godine.
  2) Monitoring posete angažovanih aktera na praćenju realizacije projekta, u
  cilju ocene kvaliteta realizacije projekta i utvrđivanje preporuka za
  njegovo dalje sprovođenje.
  Nosilac aktivnosti: Fondacija, profesori i učenici, u sadejstvu sa eksternim
  volonterima.
  Rok: 1. septembar – 9. oktobar 2019. godine.
 2.           Izveštaj o realizaciji projekta – Fondacija, kao nosilac projektnih aktivnosti
  se obavezuje da sačini periodični narativni izveštaj realizacije definisanih
  aktivnosti i njihovih rezultata u odnosu na program, odnosno periodični
  finansijski izveštaj i mišljenje o održivosti programa aktivnosti za naredni
  period.
  Nosilac aktivnosti: Upravni odobor Fondacije.
  Rok: 1. septembar – 15. oktobar 2019. godine.
 3.           Procena uspešnosti projekta – kao nezavisno, sistematsko istraživanje o tome
  na koji način i u kojoj meri su dostignuti ciljevi projekta i stav janog mnjenja u
  pogledu postizanja cilja projekta.
  Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i upravnik Fondacije.
  Rok: 31. oktobar 2019. godine.

U p r a v n i k,
dr Dušan Lukić s.r.g

You may also like...

Оставите одговор