O nama

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor , je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih ugovorom o osnivanju fondacije. Imamo svojstvo pravnog lica, i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom imovinom i sredstvima.

Misija i vizija

Fondacija se zasniva na načelima humanosti, unapređenja obrazovanja i kulture, jačanja svesti o socijalnoj odgovornosti, promociji nauke i obrazovanja, razvijanja altruizma generacia učenika gimnazije i razvijanja vlastitih intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala.

Fondacija se osniva kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija radi prikupljanja sredstava za stipendiranje mladih talenata - učenika gimnazija, tokom pohađanja srednje škole i studenata Prvog stepena akademskih studija.

Ostali ciljevi fondacije su organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina i panel diskusija; javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju; internet foruma; humanitarnih i volonterskih akcija; izdavanje stručnih publikacija; nabavka knjiga i pomagala za nastavu; organizovanje izložbi i saradnja sa drugim fondacijama. 

Zadaci fondacije

Ciljevi fondacije ostvaruju se kroz različite aktivnosti:

  1. Prikupljanje sredstava za stipendiranje mladih talenata - učenika gimnazije, tokom pohađanja srednje škole ili studiranja Prvor stepena akademskih studija.
  2. Organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina, izložbi, internet foruma, panel diskusija i javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju.
  3. Sprovođenje humanitarnih i volonterskih akcija, u saradnji sa drugim organizacijama.
  4. Izdavanje publikacija, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-vaspitnog karaktera.
  5. Podrška poboljšanju uslova školovanja, kroz nabavku knjiga i pomagala za nastavu, promociju, i razvoj nauke i obrazovanja, te zaštita porodičnih vrednosti.
  6. Uspostavljanje i širenje kontakata i saradnje sa drugim fondacijama, istitucijama i organizacijama, u cilju povećanja stručnih resursa, neophodnih za realizaciju ciljeva fondacije.
  7. Saradnja sa državnim i privatnim institucijama, usmerene na ostale aktivnosti koje afirmišu realizaciju ciljeva fondacije.

Rukovodstvo fondacije

Dr Dušan Lukić, upravnik fondacije
Ladislav Fekete, predsednik upravnog odobora
Tatjana Latas, član upravnog odbora
Zoran Simendić, član upravnog odbora

Kontakt

Fondacija "Veljko Petrović" Sombor
Adresa: Dositeja Obradovića 2, 25000 Sombor
E-mail: fondacija.vps@gmail.com
Telefon: +381 25 420 327